Contact

OVM-KARSAI Zrt.
H-5900 Orosháza, Gyártelep utca 5. (Hungary)

Phone: +36 68 413 766

Fax: + 36 68 412 984

Email: ovm.karsai@karsai.hu